(1)
Coetzee, N.; Austin, E. M. To Build or To Be: An Intertextual Exploration of Sarai’s Scheme. APS 2022, 23, 59-72.